EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Veilig uitgaan

Veilig uitgaan zoomt in op bijvoorbeeld geweld, vernieling, overlast en andere vormen van onveiligheid/criminaliteit in het uitgaansgebied.

Politiecijfers
2014 2015 2016 2017 2018 2019 t/m Q2
Geluidshinder horeca 25 39 57 54 49 34

Het aantal registraties geluidsoverlast horeca is trendmatig toegenomen in de afgelopen jaren.

Veiligheidsmonitor
2014 2015 2016 2017
% Onveilige plekken rondom uitgaansgelegenheden - Vaak [%] 5.4 4.7 3.5 4.1
% Hinder door horeca: veel overlast [%] 1.7 2.1 2.1 2.4

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat het percentage inwoners dat aangeeft dat er vaak onveilige plekken rondom uitgaansgelegenheden voorkomen in de afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven.

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt verder dat het percentage inwoners dat aangeeft veel overlast van horeca te ervaren in de afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven.

Beeld professionals

Geweldsmisdrijven (vechtpartijen, mishandelingen, seksueel geweld)

Drugsaanbod in uitgaansvoorzieningen

Alcohol en jongeren

Vernielingen openbare ruimte

Overlast op looproutes

Professionals noemen drugsaanbod in uitgaansvoorzieningen, geweldsmisdrijven en alcohol en jongeren als belangrijkste speerpunten voor het thema veilig uitgaan. Ook vernielingen in de openbare ruimte en overlast op looproutes verdienen volgens professionals de aandacht de komende jaren.

Uitgaansvoorzieningen hebben enerzijds een positief effect op de veiligheid: het culturele en sociale klimaat varen er wel bij. Ook zijn er economische voordelen. Maar er kunnen zich ook veiligheidsproblemen rond uitgaansvoorzieningen voordoen, zoals geweld, overlast en vernielingen.