EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Veilig winkelgebied

De verschillende vormen van onveiligheid die zich in het winkelgebied kunnen voordoen. Bijvoorbeeld winkeldiefstal en zakkenrollerij.

Politiecijfers
2014 2015 2016 2017 2018 2019 t/m Q2
Winkeldiefstal 423 479 364 420 379 247
Inbraak winkel 84 61 58 27 21 12

De afgelopen 4 jaar is het aantal politieregistraties betreffende winkeldiefstal nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal registraties inbraak winkel is trendmatig gedaald in de afgelopen jaren.

Veiligheidsmonitor
2014 2015 2016 2017
% Onveilige plekken winkelgebied - Vaak [%] 1.9 2.3 1.4 2.2

Het percentage Maastrichtenaren dat aangeeft dat er vaak onveilige plekken in een winkelgebied voorkomen ligt op 2 procent. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt verder dat het percentage inwoners dat aangeeft dat er vaak onveilige plekken in een winkelgebied voorkomen in de afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven.

Beeld professionals

Verloedering omgeving door zwerfvuil, graffiti, vernieling e.d.

Leegstand

Professionals noemen verloedering van de omgeving door zwerfvuil, graffiti en vernielingen als belangrijkste oorzaak voor een onveilig winkelgebied. Daarnaast wordt leegstand als een belangrijk risico gezien.

Een schone en goed onderhouden fysieke omgeving wordt als belangrijk thema gezien voor het behoud van een veilig winkelgebied. Preventieve maatregelen tegen winkeldiefstal, zakkenrollerij en overvallen zijn belangrijke speerpunten voor de veiligheid.

Mogelijke (langdurige) leegstand is een punt van aandacht. Leegstand kan ondermijnende criminaliteit bevorderen, omdat pandeigenaren minder kritisch zullen zijn over de huurder wanneer en (winkel)pand langer leegstaat.