EnglishNederlands
Integrale Veiligheidsanalyse Maastricht 2014—2017

Fysieke kwaliteit

De fysieke kwaliteit gaat vooral over de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Politiecijfers
2014 2015 2016 2017 2018 2019 t/m Q2
Vernieling of zaakbeschadiging - Totaal 1073 999 766 594 673 334
Vernieling van of aan auto 512 511 390 287 310 144
Vernieling van of aan openbaar vervoer of abri 7 4 6 2 1 1
Vernieling van of aan openbaar gebouw 6 8 19 5 4 3
Vernieling van overige objecten 543 474 345 299 356 185
Openlijke geweldpleging tegen goederen 5 2 6 1 2 1
Overlast - Totaal 204 62 84 102 116 37
Afsteken vuurwerk 184 39 51 49 67 6
Overlast door stank, rook of stof 20 23 33 53 49 31

De afgelopen 4 jaar is sprake van een trendmatige daling van het aantal politieregistraties vernieling cq. zaakbeschadiging van/aan auto, van/aan openbaar vervoer, van/aan openbare gebouwen en van overige objecten. Daarnaast is overige fysieke overlast (bestaande uit overlast afsteken vuurwerk en overlast stank/rook/stof) na een daling in 2014 licht gestegen.

Veiligheidsmonitor
2014 2015 2016 2017
Fysieke voorzieningen in buurt - schaalscore [score] 5.8 5.8 5.9 5.8
% Bekladding: veel overlast [%] 4.7 2.9 1.2 3.1
% Rommel op straat: veel overlast [%] 11.2 10.5 9 10.6
% Hondenpoep: veel overlast [%] 25.1 24.2 20.9 22.4
% Vernieling straatmeubilair: veel overlast [%] 4.2 3.6 2.5 3.2
Fysieke verloedering [%] 31.4 30.9 27.8 28

Uit de Veiligheidsmonitor volgt dat Maastricht matig scoort qua fysieke voorzieningen in de buurt. De trend is daarbij constant gebleven in de afgelopen jaren.

De schaalscore voor fysieke voorzieningen in de buurt (onderhoud wegen, paden, pleintjes, perken, plantsoenen, parken, speelplekken voor kinderen, buitenverlichting, voorzieningen voor jongeren) is in de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.

Beeld professionals

Beheer openbare ruimte

Inrichting openbare ruimte

Verlichting achterpaden, pleinen e.d.

Zwerfvuil

Professionals wijzen vooral op het belang van een goed beheer en een goede inrichting van de openbare ruimte. Denk aan voldoende plekken voor kinderen en jongeren om te spelen en te verblijven, maar ook aan goede verlichting en het voorkomen van donkere, doodlopende straten/paden. Daarnaast wijzen professionals op de aanpak overlast door zwerfafval en ruime voorzieningen voor het aanbieden van afval.

Bij beheer wordt gewezen op het belang van onderhoud van groen, bestrating en meubilair. Er wordt ten slotte gewezen op het belang van betrokkenheid van de buurt bij (creatieve) keuzes voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte.

De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op fysieke kenmerken van de woonomgeving. In het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Uit het kwantitatieve en het kwalitatieve beeld volgt dat er behoefte is aan een beter onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Dumpen van afval, rommel op straat, hondenpoep, te hard rijden en parkeerproblemen veroorzaken veel overlast.

Afname van de fysieke kwaliteit geldt als voedingsbodem van ondermijnende criminaliteit, overlast en daarmee samenhangende onveiligheidsgevoelens. Volgens de Broken Windows theory van de Amerikaanse wetenschappers Wilson en Kelling (1982) kan verloedering tot ernstigere vormen van criminaliteit leiden. Sociale en fysieke wanorde worden in deze theorie beschouwd als voorlopers van criminaliteit. Door juist de overlast en kleine overtredingen (vandalisme, graffiti, wildplassen, openbaar dronkenschap, hondenpoep) aan te pakken kunnen ernstige vormen van criminaliteit voorkomen worden. Als de vormen van overlast of het aantal overtredingen van die aard zijn dat het voor de buurt niet meer acceptabel is, dan heeft dit als effect dat mensen zich onveilig voelen.

De sociale weerbaarheid wordt aangetast als overlast in de omgeving een voor de buurt onacceptabele omvang krijgt. Mensen worden angstig en durven elkaar niet meer aan te spreken. De indruk bestaat dat het niemand wat kan schelen en het dus acceptabel is om je te misdragen in een buurt. Dat heeft een aantrekkingskracht op criminaliteit. De kracht zit in de aanpak van overlast en (kleine) overtredingen om verloedering tegen te gaan, zodat de sociale weerbaarheid wordt vergroot. Het doel is om zodanig op overlast en overtredingen te reageren dat de buurt in balans blijft en sociaal weerbaar blijft/wordt. Deze theorie heeft in de loop der jaren de nodige kritiek gehad én toch bij beleidsmakers niet aan populariteit ingeboet.

Wilson, J.Q. & Kelling, G.L. (1982), Broken Windows. The police and neighborhood safety, Atlantic Monthly (March), 29-38 Weblink